ข้อมูลบุคลากร
 ชื่อ-นามสกุล:   น.ส. โสมสกาว    เพชรานนท์
 อาชีพ:   ข้าราชการ  ตำแหน่ง:   รองศาสตราจารย์
 ภาควิชา:   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะ:   คณะเศรษฐศาสตร์
 วิทยาเขต:   บางเขน

วิทยานิพนธ์ (Thesis)
  การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
  อัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมของการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  โครงสร้างตลาด พฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำผลไม้สำเร็จรูป 40% ในกรุงเทพมหานคร
  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตข้าวปลอดสารพิษของกลุ่มสตรีผลิตข้าวปลอดสารพิษ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งของลุ่มน้ำบางปะกง ในปีการเพาะปลูก 2544/45
  มูลค่าการใช้ประโยชน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ของผู้เข้าชมชาวไทย
  โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
  การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอาคารขนาดใหญ่ที่ยุติการก่อสร้าง
  การตั้งราคาค่าน้ำประปาตามหลักต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยของการประปานครหลวง
  การประเมินมูลค่าความสูญเสียทางทัศนียภาพของโบราณสถาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  มูลค่าและการจัดการด้านนันทนาการของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม
  การประเมินมูลค่าและการจัดการด้านนันทนาการของพื้นที่ถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง
  ต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก
  ปัจจัยที่มีผลต่อราคากระแสไฟฟ้า
  การประเมินค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานคร
  โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์เบียร์ในประเทศไทย
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานของเทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร
  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการคาราโอเกะในกรุงเทพมหานคร
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา บัญชีเงินฝากกรุงศรี ทีนพลัส
  พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อการ์ดแสดงผลของผู้บริโภค
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโฮมสเตย์ที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
  การบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
  การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

งานวิจัย (Research Paper)
  โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน ตำบล
  การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
  An Evauluation of Recreation Benefit of Phu Kradueng National Park