ข้อมูลบุคลากร
 ชื่อ-นามสกุล:   น.ส. กิติมา    อินทรัมพรรย์
 อาชีพ:   ข้าราชการ  ตำแหน่ง:   รองศาสตราจารย์
 ภาควิชา:   ภาควิชาภาษาศาสตร์  คณะ:   คณะมนุษยศาสตร์
 วิทยาเขต:   บางเขน

วิทยานิพนธ์ (Thesis)
  การศึกษาคำสแลงในภาษาไทยของวัยรุ่นที่พบในนิตยสารบันเทิง
  การวิเคราะห์ภาษาคำขวัญโฆษณาในสื่อโทรทัศน์
  การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้โวหารภาพพจน์ที่ปรากฎในวรรณกรรม เพลงไทยลูกทุ่งศึกษาเฉพาะกรณีของราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์
  การวิเคราะห์นามวลีภาษาไทยสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  คำเรียกขานคำบุรุษสรรพนามที่1 และคำบุรุษสรรพนามที่2 ของผู้ขายในห้างสรรพสินค้า
  การวิเคราะห์อุปลักษณ์จากนวนิยายทมยันตี

งานวิจัย (Research Paper)
  การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาการใช้ห้องเรียนในการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การละประธานในภาษาไทย
  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากเพลงสำหรับนิสิตวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สื่อผสมมัลติมีเดีย: เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
  The Satisfaction of Classroom Users towards Classroom Buildings Organized by Faculty of Humanities
  The Satisfaction of Humanities Computer Room Users
  The omission of 'subjects' in Thai
  The Development of Computer-Assisted Language Learning: Learn English Through Songs for KU Students taking Foundation English Courses.
  The Development of Computer-Assisted language Learning: Learn English Through Songs