KIS

คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมระบบต่าง ๆ ดังนี้

FoodSafety

คือ ระบบสำหรับสืบค้นความปลอดภัยด้านอาหาร

Librecom

คือ ระบบแนะนำเอกสารทางวิชาการสำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TDSyS

คือ การพัฒนาโมเดลโลจิสติกส์การท่องเที่ยวโดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูล

Fexpert

คือ ระบบสืบค้นฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์